Planificació Econòmica i Financera

Serveis específics:

  • Anàlisi i tractament de la documentació proporcionada al objecte d’elaborar els estats econòmic-financer de la seva activitat, persones físiques i Societats.
  • Assistència tècnica al seu departament comptable als efectes de perfeccionar la informació financera de la seva activitat, revisió periòdica dels seus estats financers.
  • Subministrament de sistemes comptable a través de la nostra intranet i programes de comptabilitat, al objecte de poder iniciar el treball de forma immediata.
  • Elaboració de tot tipus de “repporting” a les seves matrius.
  • Elaboració de informes econòmic-financers.
  • Anàlisi de l’evolució dels negocis de la seva activitat, planificació, control de gestió, organització empresarial, polítiques d’empresa i estratègia comercial.
  • Estudis de projectes d’inversió i de financiació.
  • Anàlisi de comptes d’explotació recurrents.
  • Suport en la confecció del tancament del exercici, amb l’objetiu de reduir la carga tributaria.
  • Obtenció i anàlisis d’ informació financera dels seus competidors.